• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE BÁN TẢI VÀ XE CHỞ NGƯỜI
  QUY CHẾ
  Quản lý và sử dụng xe ô tô bán tải, xe chở người của 
  Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc

  ( Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐP/2015 ngày    tháng 9 năm 2015 
  của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc)  
  ____________________
   
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô bán tải, xe chở người của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc và các Công ty trực thuộc (sau đây gọi tắt Công ty), trách nhiệm của lái xe, của tất cả cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty khi sử dụng xe ô tô của Công ty.
  2. Đối tượng áp dụng
  Quy chế này áp dụng với mọi người lao động của Tổng Công ty, bao gồm: Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh, Công ty CPXD Đại Phúc Quảng Bình, Công ty TNHH XD Đại Phúc Sông Gianh (sau đây gọi tắt là Công ty thành viên); Phó Tổng Giám đốc và cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng xe (gọi chung là người sử dụng xe).
  Điều 2. Mục đích
  1. Quy định trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong quản lý, sử dụng xe nhằm bảo vệ tài sản của Tổng Công ty, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  2. Giúp lái xe nâng cao tính chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  Điều 3. Nguyên tắc
  1. Phân định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi được giao quản lý, sử dụng xe; phát huy quyền làm chủ của người lao động ở mọi cương vị trong việc quản lý, sử dụng xe. Đồng thời xử lý nghiêm những hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý vi phạm nguyên tắc quản lý làm hư hại tài sản của Công ty.
  2. Xe chỉ được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phúc lợi của Công ty. Chi phí hoạt động của xe phải được hạch toán đầy đủ cho các đối tượng và công việc đã sử dụng.
  3. Hàng năm Trưởng phòng Tổ chức của các Công ty thành viên lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa và bảo dưỡng xe theo đúng quy trình kỹ thuật về bảo dưỡng, sửa chữa xe do Tổng Công ty quy định, đảm bảo xe tốt, phục vụ kịp thời, có hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Người lái xe (phụ trách quản lý xe) chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Tổ chức, Giám đốc Công ty thành viên và Tổng Giám đốc Công ty về quản lý sử dụng xe. 
  4. Phòng Kế toán Kinh doanh của Công ty thành viên trực tiếp theo dõi chi phí xăng dầu, săm lốp, ắc quy và các chi phí duy trì hoạt động của xe theo định mức và các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động của xe đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
  5. Tất cả các đối tượng (trừ Giám đốc Công ty thành viên) có nhu cầu sử dụng xe đều phải làm Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô và phải được cấp quản lý phê duyệt theo quy định.

   
   
  Chương II
  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE
  Điều 4. Quy định cụ thể phạm vi và đối tượng sử dụng xe 
  1.  CBCNV đi công tác.
  a) Người đứng đầu các Phòng Ban, Đội, Tổ sản xuất được Giám đốc Công ty thành viên cử đi công tác, đi họp hoặc giải quyết các công việc của Công ty.
  b) Người đi nhận và áp tải tiền mặt về trụ sở Công ty.
  c) Người đi đưa, đón và phục vụ khách của Công ty.
  d) Người được cử đi tổ chức bán hàng, giám sát, tổ chức thi công và các hoạt động khác của Công ty.
  2. Các hoạt động tập thể
  a) Tập thể người lao động của Công ty đi công tác, nghiên cứu thị trường, tham quan, nghỉ mát... theo quyết định của Giám đốc Công ty thành viên.
  b) Đưa đón khách hàng của Công ty tại địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty thành viên.
  c) Đám cưới, đám tang của CBCNV trong Công ty được Giám đốc Công ty thành viên phê duyệt.
  d) Các hoạt động tập thể khác theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty thành viên.
  3. Trường hợp người sử dụng xe tự lái xe
  Người sử dụng xe chỉ được tự lái xe khi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện điều khiển xe ô tô theo quy định của pháp luật và được Tổng Giám đốc Công ty đồng ý. 
  Điều 5. Trách nhiệm của người sử dụng xe 
  1. Khi có nhu cầu sử dụng xe, phải viết Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô (Phụ lục I) gửi cho Phòng Tổ chức.
  2. Sử dụng xe đúng mục đích, đi đúng giờ, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã ghi trên Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô.  
  3. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho lái xe hoàn thành nhiệm vụ.
  4. Nếu trong quá trình sử dụng xe có nhu cầu phát sinh thì ngay sau khi kết thúc sử dụng xe, người sử dụng xe phải ký xác nhận chính xác hành trình và quãng đường đã phát sinh vào Nhật trình xe (Phụ lục II) làm căn cứ cho lái xe thanh toán chi phí.
  5. Hạn chế tối đa việc sử dụng xe đột xuất (ngoài kế hoạch).
  6. Người được Tổng Giám đốc Công ty cho phép sử dụng xe làm phương tiện đi lại làm việc hàng ngày ở Công ty phải chấp hành nghiêm quy chế này đồng thời:
  a) Không được sử dụng xe vào mục đích cá nhân.
  b) Chịu trách nhiệm vật chất theo quy định tại “Điều 16” Quy chế này. 
  Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Tổ chức   
  1. Trưởng phòng Tổ chức căn cứ đối tượng quy định tại  “Điều 1” Quy chế này xem xét, ký Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô, bố trí xe cho phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm thời gian, kế hoạch công tác của mọi đối tượng sử dụng xe.
  2. Điều động lái xe và xe phục vụ yêu cầu công tác và thông báo cho đối tượng sử dụng xe biết.
  3. Trường hợp không đủ xe phục vụ, Phòng Tổ chức Hành chính có trách nhiệm bố trí xe hoặc phương tiện khác để phục vụ.
  4. Chỉ xác nhận các trường hợp thuê xe taxi khi người sử dụng xe có kế hoạch và được sự đồng ý của Giám đốc Công ty thành viên.  
  5. Trường hợp đột xuất Phòng Tổ chức có thể điều động xe thông qua điện thoại.
  Điều 7.  Trách nhiệm của Lái xe khi được giao xe
  1. Bố trí xe để Giám đốc Công ty sử dụng bất cứ lúc nào khi cần;
  2. Lái xe phục vụ công tác đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng địa điểm, đảm bảo hiệu quả và an toàn;
  3. Tập hợp, đề nghị tạm ứng tiền mặt, thanh toán tạm ứng theo quy định của Công ty và hướng dẫn của Phòng Kế toán-Kinh doanh;
  4. Làm đề nghị thanh toán xăng dầu, chi phí phát sinh theo thực tế sau khi đã hoàn thành chuyến đi;
  5. Quản lý và lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa xe;
  6. Nghiêm cấm trộm cắp xăng dầu và hoán đổi phụ tùng của xe dưới mọi hình thức.
  7. Chậm nhất vào ngày mùng 5 tháng sau, người lái xe phải gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe trong tháng trước cho Phòng Tổ chức đơn vị để tổng hợp gửi Phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty để báo cáo cho Tổng Giám đốc Công ty.
   
  Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Kế toán Kinh doanh
  1. Phối hợp với Phòng Tổ chức xây dựng, điều chỉnh định mức xăng dầu, chi phí hợp lý cho các loại xe.
  2. Kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe, các hợp đồng dịch vụ thuê xe ngoài Công ty.
  3. Thanh toán kịp thời chi phí theo hóa đơn và định mức đã phê duyệt. Thanh toán vé cầu đường, bến bãi cho lái xe theo đúng lộ trình chuyến đi.
  4. Mọi thanh toán chi phí xe ô tô thuê ngoài (kể cả thuê taxi) phải có xác nhận của Phòng Tổ chức.
  Điều 9. Sổ sử dụng xe
  1. Mỗi xe đều có “Sổ sử dụng xe” theo mẫu công ty quy định.
  2. Sổ sử dụng xe là nhật ký ghi rõ tình hình sử dụng xe hàng ngày, theo dõi xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng và các thông tin khác cần thiết cho việc quản lý xe.
  3. Lái xe có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin vào sổ sử dụng xe, lưu tại xe.   
  4. Trưởng phòng Tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc ghi Sổ sử dụng xe hàng ngày. 
  Điều 10. Thủ tục điều xe
  1. Người sử dụng xe khi đi công tác phải có Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô gửi cho Trưởng phòng Tổ chức và Giám đốc Công ty phê duyệt. 
  2. Căn cứ vào Phiếu đề nghị sử dụng xe ô tô đã được phê duyệt, Trưởng phòng Tổ chức điều xe và phân công lái xe. Trường hợp không đủ xe phục vụ sẽ căn cứ vào mức độ quan trọng của công việc, lịch trình công tác để đặt thứ tự ưu tiên đối với người sử dụng xe tại “Điều 4” Quy chế này.
  Điều 11.  Quy định về nơi để xe
  a) Phòng Tổ chức chịu trách nhiệm về nơi để xe trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ tại trụ sở Công ty.
  b) Lái xe có trách nhiệm đưa xe vào đúng nơi quy định khi hết giờ làm việc hoặc kết thúc chuyến công tác.
  c) Khi lấy xe ra khỏi nơi để xe, lái xe phải kiểm tra hiện trạng trong và ngoài xe. Nếu phát hiện điều bất thường về kết cấu, phụ tùng xe thì lái xe phải báo ngay cho Trưởng phòng Tổ chức và người có trách nhiệm trông coi nơi để xe để kịp thời xử lý.
  Điều 12. Quy định về chi phí xe (trừ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa) 
  a) Chi phí xe bao gồm: chi phí xăng dầu; chi công tác phí; phí giao thông, chi phí gửi xe, rửa xe, vá xe, sửa chữa nhỏ.
  b) Trưởng phòng Tổ chức dự tính các khoản chi phí cho hoạt động xe của Công ty, tạm ứng tiền phù hợp để chi phí xe và quyết toán chi phí xe với Phòng Kế toán Kinh doanh, thời gian quyết toán không quá 10 ngày kể từ ngày nhận tiền tạm ứng.
  c) Lái xe có trách nhiệm lấy hóa đơn VAT ghi đầy đủ thông tin về Công ty làm cơ sở cho thanh toán. Chi phí quyết toán phải phù hợp với lịch trình xe, có chữ ký xác nhận đầy đủ của người sử dụng xe và phải có hoá đơn VAT theo quy định.
   
  Chương III
  TRÁCH NHIỆM CỦA LÁI XE
  Điều 13. Thời gian làm việc và chế độ công tác phí
  1. Thời gian làm việc
  Lái xe làm việc theo thời gian làm việc của Công ty, đồng thời chịu sự phân công theo yêu cầu công việc.
  2. Chế độ công tác phí 
  a) Lái xe đi công tác phải ngủ qua đêm tại các công trường của Công ty thì không được hưởng chế độ công tác phí, tiền lưu trú.
  b) Lái xe đi công tác phải ngủ qua đêm tại các địa phương khác, được Công ty thanh toán công tác phí, tiền lưu trú như người lao động khác theo quy định của Công ty.
  Điều 14. Quy định về trang phục và thái độ ứng xử
  1. Trang phục của lái xe  
  a) Áo, quần chỉnh tề, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt.
  b) Phải đi giầy hoặc dép quai hậu khi điều khiển xe. Nghiêm cấm các lái xe đi dép lê khi điều khiển xe.
  2. Thái độ ứng xử của lái xe
  a) Mở cửa cho người sử dụng xe khi lên, xuống xe; hướng dẫn người sử dụng xe hoặc khách sử dụng các thiết bị có trên xe, tránh trường hợp sử dụng sai gây hư hỏng.
  b) Tích cực hỗ trợ người sử dụng xe hoặc khách trong việc vận chuyển hành lý (nếu có), cung cấp các thông tin thông thường khách yêu cầu nhưng không tiết lộ thông tin về an ninh, kinh kế của công ty và tiết lộ bí mật quốc gia
  Điều 15. Trách nhiệm của lái xe 
  Lái xe phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
  1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Công ty và pháp luật. Chấp hành đúng lệnh điều xe và điều động đột xuất của Trưởng phòng Tổ chức và Giám đốc Công ty. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa khi có yêu cầu.
  2. Tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi lái xe. Không uống rượu bia khi làm nhiệm vụ. Không sử dụng chất ma tuý, chất kích thích. Tự chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
  3. Đưa đón đúng địa điểm, đúng thời gian quy định, không được tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không được sự đồng ý của người sử dụng xe.
  4. Giữ gìn sức khỏe và tự kiểm tra sức khỏe của bản thân trước khi đi công tác, nếu cảm thấy không đủ sức khỏe để phục vụ công tác thì báo ngay cho Trưởng phòng Tổ chức cử người lái thay.
  5. Vệ sinh xe sạch sẽ. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa xe theo đúng chế độ quy định. Tuyệt đối không để người khác điều khiển xe nếu không có lệnh cho phép của Giám đốc Công ty.
  6. Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đưa xe đi vào hoạt động, nhất là đi công tác xa (kiểm tra tình trạng dầu mỡ, xăng, điện, phanh, xăm lốp).
  7. Chịu trách nhiệm về tình trạng kỹ thuật máy móc của xe được giao. Khi bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, phải báo ngay cho Trưởng phòng Tổ chức biết để đề xuất lãnh đạo trực tiếp cho phép sửa chữa hoặc thay thế. Nếu xe có hư hỏng nhỏ trên đường đi thì lái xe có thể tự sửa chữa và báo cáo với Trưởng phòng Tổ chức. Lái xe không được tự tiện sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu của xe. Nếu tự gây ra hư hỏng thì phải chịu chi phí sửa chữa.
  8. Thường xuyên ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ sử dụng xe, Nhật trình xe, theo dõi hiện tượng, thực trạng xe. Kê khai chi phí xăng, dầu, lệ phí cầu đường theo đúng lộ trình. Nếu có phát sinh khác với lộ trình ghi trong Phiếu đề nghị sử dụng xe thì phải có giải trình quãng đường và chữ ký của người sử dụng xe.
  9. Trung thực, có ý thức tiết kiệm, quan hệ đúng mực, vui vẻ, lịch sự đối với mọi người, thể hiện văn hóa doanh nghiệp.
  Điều 16. Trách nhiệm vật chất của lái xe khi để xảy ra sự cố, tai nạn
  1. Khi điều khiển xe gây tai nạn, lái xe phải chịu trách nhiệm vật chất như sau:
  a) Chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị đối với trường hợp xe không có bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi được bảo hiểm;
  b) Chi phí cho việc sửa chữa, thay thế, bảo hiểm liên quan đến tai nạn;
  c) Thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng của người khác do tai nạn gây ra;
  d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
  2. Khi lái xe điều khiển xe gây ra sự cố hỏng hóc lớn do lỗi của mình thì phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố hỏng hóc gây ra.
  Chương IV 
  BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ 
  VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
  Điều 17. Thủ tục bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị
  1. Lái xe làm đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa (nêu rõ lý do phải bảo dưỡng, sửa chữa, dự kiến nội dung sửa chữa, dự trù kinh phí sửa chữa) và chịu trách nhiệm về tính hợp lý trước khi trình Trưởng Phòng Tổ chức. 
  2. Trường hợp sửa chữa, thay thế phụ tùng xe phải đánh giá mức độ hư hỏng, dự kiến nội dung sửa chữa báo cáo Trưởng Phòng Tổ chức xem xét trình Giám đốc Công ty phê duyệt.
  3. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, nếu có phát sinh, lái xe báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Tổ chức mới được thực hiện.
  4. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới thiết bị phải lấy hóa đơn VAT theo quy định.
  5. Lái xe phải thu hồi phụ tùng đã được thay thế về Công ty để kiểm tra nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán.
  Điều 18. Thanh toán các khoản chi phí khác và hạn mức bảo dưỡng định kỳ
  1. Các chi phí khác 
  a) Phí cầu đường, được thanh toán theo quy định của Nhà nước trên cơ sở cuống vé hoặc hóa đơn hợp lệ phù hợp với lịch trình chạy xe.
  b) Phí gửi xe, được thanh toán chi phí gửi xe trên cơ sở cuống vé và hoá đơn hoặc giấy biên nhận của đơn vị trông xe.
  c) Phí rửa xe, được thanh toán theo giá thực tế trên thị trường.
  d) Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, được thanh toán 100% với điều kiện phải thực hiện đủ, đúng thủ tục quy định tại Điều 17 Quy chế này.
  2.  Hạn mức bảo dưỡng định kỳ 
  a) Thay dầu máy: sau 5.000 km xe chạy/lần
  b) Thay lọc dầu, lọc xăng, lọc không khí: sau 15.000 km/lần
  c) Thay bình điện: 150.000km/lần
  d) Thay lốp ô tô: Sau 4 năm sử dụng hoặc căn cứ theo tình hình thực tế khi sử dụng
  đ) Bảo dưỡng toàn bộ xe : sau 06 tháng.
  e) Các thiết bị khác thay thế theo thực tế.
  Giá xăng, dầu được tính theo giá thực tế ghi trên hóa đơn mua hàng.
   
  Chương V
   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 19. Khen thưởng, xử lý vi phạm
  1. Khen thưởng
  Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng xe, lái xe thực hiện tốt Quy chế này, có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được khen thưởng.
  2. Kỷ luật
  Đơn vị, cá nhân sử dụng xe, lái xe vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. 
  Điều 20. Tổ chức thực hiện
  1. Phòng Tổ chức, Phòng Kế toán Kinh doanh, Giám đốc Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty có trách nhiệm phổ biến và chỉ đạo đơn vị mình tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
  2. Trưởng phòng Tổ chức chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các cá nhân và người lái xe thực hiện Quy chế này, kịp thời tổng hợp đánh giá kết quả; đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm, báo cáo Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.
  3. Phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán của Tổng Công ty và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, báo cáo Tổng Giám đốc Công ty để bổ sung, sửa đổi Quy chế này cho phù hợp./.

  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  5
  Tổng truy cập: :
  1106237
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com