• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN
   
  QUY ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA
  CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐQT/2015 ngày … tháng …năm 2015 của
  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thành viên)
   
  A. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Những căn cứ pháp lý
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc;
  - Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc.
  2. Nguyên tắc chung về tổ chức điều hành
   2.1. Bộ máy điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc phải đảm bảo định hướng:
   a, Thống nhất về tổ chức:
  Tổ chức bộ máy phải đảm bảo tính thống nhất nhằm đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch đã cam kết với Hội đồng quản trị.
  b, Tập trung về quản lý:
  Việc quản lý các mặt hoạt động của Công ty phải chịu sự kiểm soát tập trung từ Ban Giám đốc với trách nhiệm cao nhất là Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo cơ chế quản lý ngành dọc trong mọi mặt hoạt động tại Công ty.
  c, Phân cấp về điều hành:
  Giám đốc công ty điều hành mọi hoạt động của Công ty thông qua cơ chế phân quyền, ủy quyền cụ thể (đồng thời áp dụng cơ chế cho phép phân quyền, ủy quyền lại nếu cần thiết) cho cấp quản lý trung gian nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng giải quyết công việc cũng như nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của từng bộ phận. 
  2.2. Các chức danh, số lượng nhân sự cụ thể của Ban giám đốc theo Quy chế này được thực hiện theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với sơ đồ tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.
  3. Thẩm quyền ban hành
  Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người có thẩm quyền quyết định:
  - Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành.
  - Chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị trực thuộc.
  4. Mục đích ban hành, đối tượng và phạm vi điều chỉnh
  4.1. Mục đích: Quy định này được ban hành nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy của Công ty làm việc có hiệu quả, đi vào nề nếp và có chất lượng.
  4.2. Đối tượng điều chỉnh:
  a, Cơ cấu tổ chức của Công ty.
  b, Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc.
  c, Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ phận, các đội sản xuất.
  d, Chế độ làm việc, hội họp, công tác trong các bộ phận, đội sản xuất.
  4.3. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc và các Bộ phận, Đội sản xuất của Công ty.
   
   B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, CÁC BỘ PHẬN, CÁC ĐỘI SẢN XUẤT.
  1. Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Định hướng mục tiêu và các chính sách phát triển kinh doanh chung;
  - Tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cấp cao;
  - Lãnh đạo bộ máy điều hành thực hiện các định hướng, mục tiêu và chính sách phát triển;
  - Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

  2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty
  Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về việc quản lý, khai thác, chế biến sản phẩm theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của Công ty.
  2.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty.
  2.1.1. Chức năng:
  Giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt cho Chủ tịch HĐQT trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày tại Mỏ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về các quyết định của mình.
  2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Tham mưu cho Hội đồng Quản trị:
  + Xây dựng phương án khai thác, sản xuất và các hoạt động khác tại Mỏ.
  + Xây dựng cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, các vấn đề về công tác tuyển dụng, đào tạo và tổ chức, bố trí nhân sự quản lý cho từng bộ phận.
  + Ký các văn bản, hồ sơ, phù hợp với thẩm quyền.
  - Chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành mọi mặt tổ chức và hoạt động hàng ngày của Công ty.
  - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc hoạt động của các Bộ phận trực thuộc.
  - Đại diện và thay mặt Chủ tịch HĐQT (khi được ủy quyền) làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới Mỏ, đối tác, khách hàng.
  - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của Công ty mà không cần phải có quyết định của Chủ tịch HĐQT.
  - Tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch và phương án kinh doanh của Công ty đã được HĐQT thông qua.
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
  - Tuyển dụng lao động theo quy chế của Công ty.
  - Quyết định các khoản lương, phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch HĐQT.
  - Hàng tháng, hàng tuần định kỳ tiến hành tổ chức điều hành cuộc họp giao ban tại Mỏ giữa Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận, Đội trưởng các Đội, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công để đánh giá công việc, rút kinh nghiệm mặt được, mặt còn tồn tại để đề ra biện pháp, hướng giải quyết.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc.
  2.2.1. Chức năng:
   Là người tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Công ty theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các quyết định của mình. 
  2.2.2. Nhiệm vụ:
  - Tham mưu cho Giám đốc, Chủ tịch HĐQT về các mảng công việc được phân công, phụ trách như:
  +  Xây dựng cơ cấu nhân sự, công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự và tổ chức, bố trí nhân sự quản lý cho từng bộ phận.
  + Lập kế hoạch tài chính, triển khai các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
  + Xây dựng những nội quy, quy định và giám sát việc thực hiện những nội quy, quy định đó.
  + Định hướng đường lối, chính sách phát triển của Công ty
  - Thiết lập và trực tiếp thực hiện các biện pháp tổ chức thi công, đưa ra các phương án khai thác, sản xuất có hiệu quả, quản lý kỹ thuật và giám sát toàn diện việc thi công trên toàn Mỏ.
  - Định hướng việc sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, đảm bảo Mỏ hoạt động liên tục, tăng năng suất, chất lượng.
  - Tổ chức triển khai, giám sát, quản lý và điều hành các Đội trong ca làm việc của mình phối hợp nhịp nhàng, liên tục, đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, trật tự tại Mỏ.
  - Kiểm soát vật tư, máy móc, thiết bị, con người hiện đang thi công tại Mỏ.
  - Phối hợp với Bộ phận trực chỉ huy sản xuất, Đội trưởng thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, triển khai thi công theo kế hoạch.
  - Tổng hợp thông tin, báo cáo Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty về các vấn đề thi công tại Mỏ khi có yêu cầu.
  2.2.3. Quyền hạn và trách nhiệm:
  - Phải tuân theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT.
  - Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, được Giám đốc Công ty giao hoặc ủy quyền.
  - Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Bộ phận chức năng, Đội sản xuất thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển theo lĩnh vực được Giám đốc Công ty phân công.
  - Ký các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong mảng công tác được phân công, quản lý.
  - Thay mặt Giám đốc Công ty giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong trường hợp Giám đốc vắng mặt.
  - Chỉ đạo, kiểm soát việc lập, điều phối kế hoạch sản xuất thi công, kế hoạch vật tư đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo yêu cầu của dự án.
  - Có quyền yêu cầu các Bộ phận, Đội, Tổ cung cấp, báo cáo các thông tin liên quan và phối hợp để triển khai thi công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Có trách nhiệm cung cấp thông tin, giải pháp xử lý, đề xuất ý kiến với Giám đốc Công ty để đảm bảo thi công cho phù hợp.
  - Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định của Công ty và lập biên bản hiện trường xử lý vi phạm tính từ người đứng đầu ở cấp Bộ phận, Đội trở xuống.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch, đúng pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân quyền hoặc ủy quyền của Giám đốc hoặc theo các quy định Nội bộ của Ban Giám đốc Công ty.
  3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận trực chỉ huy sản xuất.
  3.1. Chức năng:
  Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty, có trách nhiệm quản lý, phân công công việc cho CBNV đang làm việc tại Mỏ, bao gồm kỹ thuật, vật tư thiết bị, tiến độ, chất lượng, khối lượng, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định của Công ty.
  3.2. Nhiệm vụ:
  - Thiết lập và xây dựng kế hoạch tổ chức thi công trên Mỏ. Sắp xếp, bố trí công việc khi bắt đầu ca làm việc, liên tục kiểm tra giám sát các bộ phận, tổng hợp hiệu quả làm việc vào cuối ca và bàn giao công việc cho ca tiếp theo.
  - Tổ chức triển khai biện pháp thi công, quản lý và điều hành các Đội trong ca làm việc của mình phối hợp nhịp nhàng, liên tục, đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, trật tự tại Mỏ. Mỗi người phụ trách một ca làm việc và giám sát ca đó làm việc liên tục từ đầu đến cuối ca. Các thành viên của Bộ phận phải khớp nối công việc với nhau để công việc được liên tục và đạt hiệu quả. Kịp thời phát hiện, điều chỉnh những việc không hợp lý trong quá trình sản xuất.
  - Nắm rõ khối lượng đã thực hiện, chưa thực hiện để đánh giá công việc trọng điểm để điều phối nhân lực, vật lực cho hợp lý. Đối với khối lượng chưa thực hiện được phải có kế hoạch hoàn thành, tổ chức thi công kịp thời, đúng tiến độ.
  - Kiểm soát con người, vật tư, máy móc, thiết bị tại Mỏ.
  - Phối hợp với các Đội trưởng thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, triển khai thi công.
  - Giám sát việc tăng ca của công nhân các tổ, đội để cấp phát chế độ ăn ca và đề nghị thanh toán tiền tăng ca cho công nhân đúng và đủ.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.
  3.3. Quyền hạn và Trách nhiệm
  - Phải tuân theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.
  - Có quyền đưa ra mệnh lệnh tới các đồng chí Đội trưởng, Đội phó các Đội, các CBCNV để công việc đạt hiệu quả tốt nhất.
  - Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nội quy lao động, các nội quy, quy định khác của Mỏ và lập biên bản hiện trường khi phát hiện sai phạm tính từ người đứng đầu cấp Đội trở xuống, kịp thời báo cáo lên Ban Giám đốc để ra quyết định xử lý kỷ luật.
  - Chịu trách nhiệm quản lý về khối lượng, chất lượng, quy cách sản phẩm đúng quy định và các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Công ty.
  - Có trách nhiệm cung cấp thông tin, đưa ra giải pháp xử lý, đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc Công ty để đảm bảo thi công cho phù hợp.
  - Quản lý nhân sự, thiết bị, máy móc vận hành, hoạt động ở Mỏ trong ca làm việc của mình.
  - Đề xuất với Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Mỏ như công tác nhân sự, tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản,… nhằm thực hiện và nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao.
  - Đề xuất với Ban Giám đốc Công ty các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các Đội, Tổ sản xuất.

  4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận Tổ chức.
  4.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Bộ phận Tổ chức. 
  4.1.1. Chức năng:
  Là người đứng đầu Bộ phận Tổ chức (thuộc khối Văn phòng) có vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo luật và quy chế của Công ty.
  4.1.2. Nhiệm vụ:
  - Lập kế hoạch tuyển dụng theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
  - Tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu kinh doanh.
  - Quản lý hồ sơ lý lịch của CBCNV toàn Công ty.
  - Quản lý nghỉ việc riêng, nghỉ phép, nghỉ việc khác của CBCNV.
  - Tổ chức theo dõi, lập danh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trang cấp bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định.
  - Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty.
  - Tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của Lãnh đạo.
  - Nghiên cứu và nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn đúng pháp luật.
  - Quản lý các hồ sơ pháp lý, bảo mật tài liệu, bảo vệ lợi ích pháp lý cho Công ty.
  - Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đi và đến. Phân loại và phân phối công văn cho các bộ phận, tra cứu, cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu.
  - Soạn thảo công văn khi có yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
  - Thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Công ty.
  - Xây dựng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ thường xuyên với cộng đồng xã hội xung quanh.
  - Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác quản lý và đào tạo nhân viên.
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu.
  4.1.3. Quyền hạn và trách nhiệm:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật.
  - Tham mưu cho lãnh đạo về công tác tổ chức, lao động tiền lương, khen thưởng, xử lý kỷ luật.
  - Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động. Xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty.
  - Thực hiện công tác điều động nhân sự, đánh giá phân tích số lượng, chất lượng đội ngũ CBCNV, lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.
  - Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty và tiến hành lập biên bản khi phát hiện vi phạm.
  - Đề xuất với Giám đốc về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật các cá nhân thuộc bộ phận quản lý.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ bảo vệ:
  Tổ bảo vệ do Trưởng Bộ phận Tổ chức quản lý trực tiếp và có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, trang thiết bị, người và phương tiện ra, vào; đảm bảo an ninh, trật tự cho Công ty. Tổ trưởng Tổ bảo vệ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  - Phụ trách trực tiếp và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ của toàn Công ty.
  - Cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý, đề xuất ý kiến với Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tổ chức về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại Công trường
  - Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo vệ cơ quan cho các nhân viên bảo vệ.
  - Theo dõi việc chấp hành các nội quy, quy định của nhân viên bảo vệ, lập biên bản hiện trường khi phát hiện ra sai phạm.
  - Đề xuất cho Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật cán bộ mà mình quản lý.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tổ chức.
  4.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên bảo vệ:
  - Quản lý khách ra vào cơ quan: Khi khách đến liên hệ giao dịch, bảo vệ hỏi rõ địa chỉ của khách sau đó liên hệ với văn phòng hoặc người cần gặp. Khi được sự đồng ý tiếp đón thì chỉ dẫn cho khách đến nơi cần làm việc.
  - Ghi vào sổ thường trực nội dung theo dõi, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty.
  - Ghi sổ sách chính xác các trường hợp nhập, xuất hàng hóa đưa ra khỏi Công ty.
  - Kiểm tra thường xuyên các thiết bị PCCC và đảm bảo các thiết bị PCCC hoạt động tốt. Vận hành thành thạo, thao tác nhanh, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, biết bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng thông thường của thiết bị PCCC.
  - Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.
  - Chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản của Công ty. Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của Công ty.
  - Thường xuyên đi tuần và kiểm tra tài sản trong khu vực cơ quan, phát hiện kịp thời những trường hợp xâm phạm tài sản và nội quy của Công ty, báo cáo Giám đốc Công ty xem xét, xử lý.
  - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty
  - Chấp hành mọi yêu cầu của Tổ trưởng Tổ bảo vệ
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty, Trưởng Bộ phận Tổ chức, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ.

  5. Quy định chức năng, nhiệm vụ  của Bộ phận Hành chính.
  5.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Bộ phận Hành chính.
  5.1.1. Chức năng:
  Là người đứng đầu Bộ phận Hành chính (thuộc khối Văn phòng) có vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các việc trong công tác hành chính, vật tư trang thiết bị và chăm lo, quản lý đời sống cho CBCNV theo quy định của Công ty.
  5.1.2. Nhiệm vụ:
  - Quản lý công cụ, dụng cụ được trang bị cho khu nhà ở, khu văn phòng và nhà bếp.
  - Theo dõi, trang bị và cấp phát đủ giường, chiếu và các đồ dùng cần thiết khác cho các khu nhà ở, khu văn phòng và dụng cụ cấp dưỡng.
  - Theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị đã cấp. Có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng kịp thời.
  - Quản lý nhà ở sinh hoạt, nhà bếp ở Mỏ.
  - Đảm bảo lương thực, thực phẩm phục vụ cho các CBNV có mặt tại Mỏ.
  - Tổ chức và phân chia các bếp ăn một cách hợp lý.
  - Theo dõi, quản lý hệ thống điện, nước sinh hoạt hàng ngày.
  - Thực hiện việc thu, chi, quản lý quỹ tiền mặt của Mỏ.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.
  5.1.3. Quyền hạn và trách nhiệm:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác hành chính, quản trị tài sản, đời sống cho CBCNV.
  - Tuân theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.
  - Chịu trách nhiệm về việc quản lý thu, chi tiền mặt; lưu trữ chứng từ thu, chi tiền đầy đủ, chính xác.
  - Có quyền từ chối việc chi trả các chứng từ không hợp pháp, hợp lệ theo chế độ kế toán, tài chính của Công ty.
  - Phân công, sắp xếp, chỉ đạo công việc cho toàn bộ nhân viên nấu ăn, tạp vụ, sửa chữa điện nước của Mỏ.
  - Đề xuất với Giám đốc về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật các cá nhân thuộc bộ phận quản lý.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bếp trưởng:
  - Mua sắm dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ để phục vụ cho CBCNV.
  - Đề xuất, mua sắm đủ dụng cụ cho nhà ăn, nhà bếp khi hỏng hóc.
  - Đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Trực tiếp phân công và quản lý công việc của các nhân viên nấu ăn.
  5.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên nấu ăn:
  - Chịu trách nhiệm nấu ăn cho CBCNV tại Mỏ.
  -  Nhân viên nhà bếp khi làm việc phải sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Nhận, bảo quản thực phẩm, đảm bảo chất lượng và độ tươi mới của thực phẩm.
  - Thường xuyên thay đổi thực đơn hàng ngày cho CBCNV.
  - Bát, đĩa, các dụng cụ nấu ăn phải rửa sạch sẽ, để vào đúng nơi quy định.
  - Thường xuyên làm vệ sinh nhà ăn, hành lang bếp, khu chế biến.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận Hành chính.
  5.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên tạp vụ:

  - Chịu trách nhiệm tiếp đón khi có khách đến làm việc.
  - Đảm bảo vệ sinh cho khu vực văn phòng, nhà khách.
  - Nấu ăn cho Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - Phụ giúp cùng nhà bếp khi cần thiết.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  5.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thợ sửa chữa điện, nước:
  - Chịu trách nhiệm về việc quản lý hệ thống nước sinh hoạt, điện chiếu sáng khu nhà ở, khu văn phòng, các bếp ăn.
  - Theo dõi, quản lý hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt và ăn uống.
  - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCNV sử dụng điện, nước một cách tiết kiệm.
  - Đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, nước của đơn vị.
  - Kịp thời báo cáo để sửa chữa hệ thống điện, nước khi có sự cố, hỏng hóc.
  5.6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên thủ quỹ:
  - Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính pháp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ. Mọi khoản thu chi phát sinh phải đúng quy định của Công ty và có đầy đủ chứng từ hợp pháp.
  - Kiểm tra số tiền nhập vào hoặc chi ra chính xác để nhập, xuất quỹ tiền mặt. Yêu cầu người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào phiếu thu hoặc phiếu chi; giao cho khách hàng 01 liên và chuyển giao 02 liên còn lại cho kế toán tiền mặt.
  - Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán.
  - Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.
  - Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.

  6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Kế toán – Kinh doanh.
  6.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Bộ phận Kế toán – Kinh doanh.
  6.1.1. Chức năng:
  Là người đứng đầu Bộ phận Kế toán – Kinh doanh (thuộc khối Văn phòng) có vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các việc trong công tác kế toán, kinh doanh theo Luật định và quy chế của Công ty.
  6.1.2. Nhiệm vụ:
  - Xây dựng các quy định, chế độ, quy trình nghiệp vụ về công tác kinh doanh, bán hàng của Công ty.
  - Giúp việc cho Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến thuế, các quan hệ khác với địa phương.
  - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của Công ty. Đảm bảo mọi hoạt động thu chi theo đúng Pháp luật và quy định của Công ty.
  - Thực hiện công tác hạch toán, thống kê của Công ty.
  - Tổng hợp và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Công ty.
  - Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hạch toán theo chế độ hiện hành. Thực hiện các thủ tục mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản theo đúng quy định của Công ty.
  - Tổ chức thực hiện các báo cáo kế toán, thống kê kịp thời, đúng quy định.
  - Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ kế toán, trình Giám đốc ký duyệt.
  - Tổ chức và kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
  - Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Bộ phận kế toán - bán hàng.
  - Cung cấp báo cáo về tình hình tài chính định kỳ cho Ban Giám đốc.
  - Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán thuế toàn Công ty theo quy định.
  - Liên hệ chặt chẽ với các Bộ phận nghiệp vụ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ.
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu.
  6.1.3. Quyền hạn và trách nhiệm:
  - Tuân theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác kế toán, kinh doanh của Công ty.
  - Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán - bán hàng.
  - Có quyền từ chối việc lập, ký duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.
  - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu trước Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
  - Phân công, sắp xếp, chỉ đạo công việc cho toàn bộ nhân viên kế toán của Mỏ.
  - Đề xuất với Giám đốc về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật các cá nhân thuộc bộ phận quản lý.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán tiền mặt:
  - Quản lý và phát hành các chứng từ thu, chi tiền mặt theo đúng quy định.
  - Khi phát hành phiếu chi phải kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ gốc.
  - Định kỳ kiểm kê và báo cáo quỹ tiền mặt theo quy định.
  - Bảo quản và lưu trữ chứng từ an toàn, đúng quy định.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán tiền lương:
  - Theo dõi quản lý, tổng hợp bảng chấm công, tăng ca, ăn ca hàng tháng của các bộ phận trong toàn Công ty.
  - Lập bảng lương hàng tháng, theo dõi tiền ứng, thanh toán lương của toàn thể CBCNV trong Công ty.
  - Lập bảng tăng giảm lao động hàng tháng để gửi cơ quan BHXH, lập bảng thanh toán BHXH hàng tháng.
  - Đảm nhận một số các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán vật tư:
  - Theo dõi và lập chứng từ nhập, xuất vật tư theo quy định.
  - Theo dõi và thanh toán các khoản tiền mua, bán vật tư.
  - Kết hợp với thủ kho để kiểm tra số lượng, chất lượng của hàng hóa nhập, xuất kho.
  - Hàng tháng hoặc đột xuất kiểm kê kho vật tư theo yêu cầu quản lý.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán ngân hàng:
  - Lập các chứng từ ngân hàng và quản lý số dư trên tài khoản của đơn vị.
  - Quản lý hồ sơ, chứng từ ngân hàng theo đúng quy định.
  - Cùng thủ quỹ nộp và rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng về đơn vị.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán bán hàng:
  - Theo dõi việc xuất hàng cho từng đơn vị.
  - Quản lý và xuất hóa đơn bán hàng kịp thời, đúng quy định.
  - Thực hiện việc thanh toán tiền hàng theo đúng hợp đồng đã ký.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên kế toán theo dõi B phụ:
  - Theo dõi hoạt động chở hàng của các nhà xe B phụ.
  - Lập các chứng từ thanh toán với B phụ.
  - Theo dõi công nợ của B phụ.
  - Thống kê và báo cáo hàng ngày, định kỳ cho Bộ phận kế toán Công ty.
  - Thực hiện cung cấp số liệu và luân chuyển chứng từ trong bộ phận và các bộ phận khác có liên quan.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên thống kê trạm cân bán hàng:
  - Lập các phiếu cho xe vào nhận hàng.
  - Thực hiện cân hàng hóa tại trạm cân.
  - Lập các phiếu giao hàng cho từng đối tượng cụ thể.
  - Tập hợp số liệu bán hàng hàng ngày giao cho kế toán bán hàng.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên thống kê trạm cân Liên Thành:
  - Thực hiện cân hàng hóa tại trạm cân.
  - Ký nhận phiếu giao hàng.
  - Theo dõi và thống kê hàng hóa biến động giữa hai trạm cân. Đề xuất biện pháp xử lý với Lãnh đạo.
  - Theo dõi khối lượng đầu ra của trạm trộn bê tông Liên Thành.
  - Tập hợp số liệu bán hàng hàng ngày giao cho kế toán bán hàng.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên thủ kho:
  - Tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản vật tư, thiết bị, nhiên liệu và vật liệu nổ của Công ty trong kho một cách khoa học, đúng quy cách để dễ dàng cho công tác cấp phát, kiểm kê và không làm hư hại hoặc ảnh hưởng đến chất lượng vật tư phụ tùng lưu kho.
  - Kiểm tra các chứng từ nhập/xuất, thực hiện việc nhập và xuất vật tư theo quy định.
  - Tập hợp, lưu trữ và luân chuyển các chứng từ nhập, xuất vật tư, nhiên liệu cho kế toán vật tư theo quy định.
  - Đối với loại hàng mau hư thì phải thực hiện theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước.
  - Tuyệt đối đảm bảo quy tắc phòng cháy chữa cháy trong kho.
  - Chủ động đề xuất việc mua bán vật tư dự phòng.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
  6.11. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên kế toán thanh toán
  - Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục thanh toán bằng tiền, chuyển khoản.
  - Phối hợp với các bộ phận xuất, nhập hàng; so sánh đối chiếu báo giá với các đơn vị có liên quan để có giá tốt nhất, hàng hóa đảm bảo chất lượng nhất.
  - Phối hợp với các bộ phận kế toán có liên quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo theo quy định của Nhà nước.
  - Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
  - Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng, rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
  - Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
  - Thường xuyên theo dõi cập nhật chứng từ trung thực, chính xác, kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan đến mảng công việc mà mình phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý. Trường hợp phát hiện lỗi cần phải sửa, xóa thì cần phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.
  - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

  7. Chức năng, nhiệm vụ của Đội Khoan nổ
  7.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng Đội Khoan nổ / Chỉ huy nổ mìn
  7.1.1. Chức năng:
  Đội trưởng Đội Khoan nổ là người đứng đầu Đội Khoan nổ, có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm việc do Ban Giám đốc Công ty bố trí để thực hiện về công tác khoan nổ trên mỏ. 
  7.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác khoan nổ trên mỏ.
  - Lập đề án đầu tư khai thác mỏ.
  - Lập hộ chiếu nổ mìn, tính toán khối lượng thuốc nổ, dây dẫn.
  - Thiết kế mạng khoan và lập biện pháp thi công, khoan nổ mìn.
  - Xây dựng phương án khai thác, quy hoạch tổng thể mặt bằng và các biện pháp khai thác theo các giai đoạn, chuẩn bị tất cả các báo cáo về hoạt động khai thác theo quy định hoặc theo yêu cầu.
  - Chủ trì tổ chức thi công từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi hoàn thành, hoàn công, thanh quyết toán, đảm bảo kỹ thuật an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.
  - Tổ chức triển khai công tác thi công ngoài công trường, lập kế hoạch phân công công việc một cách khoa học, hợp lý; thường xuyên cập nhật tình hình thi công ngoài hiện trường và báo cáo kịp thời lãnh đạo công ty.
  - Theo dõi và quản lý các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật liên quan tới công tác khai thác mỏ lộ thiên.
  - Luôn có mặt liên tục tại hiện trường đảm bảo hiệu quả phá nổ theo yêu cầu của Mỏ
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý máy khoan, thiết bị vật tư, VLNCN an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV, liên tục bồi dưỡng, đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất.
  7.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó Đội Khoan nổ:
  7.2.1. Chức năng:
  Đội phó Đội Khoan nổ là người tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng Đội khoan nổ trong tất cả các lĩnh vực được phân công, phụ trách và thay mặt giải quyết một số nhiệm vụ khi Đội trưởng vắng mặt.
  7.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác khoan nổ trên mỏ khi Đội trưởng vắng mặt.
  - Tham mưu cho Đội Trưởng trong việc:
  + Lập đề án đầu tư khai thác mỏ.
  + Lập hộ chiếu nổ mìn, tính toán khối lượng thuốc nổ, dây dẫn.
  + Thiết kế mạng khoan và lập biện pháp thi công, khoan nổ mìn.
  - Trực tiếp triển khai công tác thi công ngoài công trường, lập kế hoạch phân công công việc một cách khoa học, hợp lý; thường xuyên cập nhật tình hình thi công ngoài hiện trường và báo cáo kịp thời cho Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty
  - Quản lý máy khoan, thiết bị vật tư an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  - Tham mưu cho Đội trưởng để đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công nhân.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng Đội Khoan nổ.
  7.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của công nhân Lái máy khoan:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc lái máy khoan và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc của mình
  - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Vận hành máy khoan thủy lực theo năng lực chuyên môn, đảm bảo an toàn lao động tại Công trường.
  - Không cho người khác lái hoặc mượn máy, thiết bị hay phụ tùng nếu không có lệnh của Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty.
  - Luôn kiểm tra máy, thiết bị nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị.
  - Bảo quản, giữ gìn máy, thiết bị tốt; đảm bảo máy, thiết bị luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
  - Ghi chép đầy đủ nhật trình máy theo đúng quy định của Công ty.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.
  7.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên phụ khoan: 
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc mà mình được phân công và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc của mình
  - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty
  - Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an toàn lao động trên công trường.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Xinh nhan máy, cào lỗ khoan, bơm dầu mỡ khi cần thiết…phục vụ đầy đủ cho công tác khoan nổ
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.
  7.5. Nhiệm vụ và quyền hạn của thợ mìn
  - Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc mà mình được phân công, phụ trách
   - Chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ đúng các nội quy lao động của Công ty, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, công tác phòng chống chống cháy nổ trong công trường.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Vác thuốc nổ, tra mìn vào lỗ, kết nối các dây nổ theo thiết kế mạng khoan …phục vụ cho công tác nổ mìn an toàn, tiết kiệm mà hiệu quả.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.

  8. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Lái xe.
  8.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng Đội Lái xe
  8.1.1. Chức năng:
  Đội trưởng Đội Lái xe là người đứng đầu Đội Lái xe, có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm việc do Ban Giám đốc Công ty bố trí để thực hiện về công tác điều hành lái xe trên công trường. 
  8.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý bộ phận lái xe trên công trường.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công.
  - Xây dựng quy trình kỹ thuật vận hành cho từng thiết bị, lập định mức tiêu hao nhiên liệu, năng suất theo giờ, theo ca cho từng loại thiết bị.
  - Chủ động sắp xếp các xe làm việc tại các vị trí theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trường, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công cho phù hợp với từng xe.
  - Trong khi máy móc, thiết bị khác đang vận hành có thể bố trí công nhân vệ sinh, bơm dầu mỡ những nơi có thể và cần thiết nhằm rút ngắn thời gian vệ sinh, bảo trì máy ở cuối ca.
  - Liên tục kiểm tra tình trạng hoạt động của từng xe mà Đội mình quản lý. Nếu xe ô tô có bị có hư hỏng, cần làm ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để khắc phục kịp thời. Trường hợp ô tô hỏng nặng phải báo trước với Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.
  - Thường xuyên kiểm tra nhật trình hoạt động của các xe, cuối tuần tiến hành tổng hợp số liệu báo cáo trước Ban giám đốc trong cuộc họp giao ban.
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV; lập biên bản hiện trường khi phát hiện nhân viên vi phạm; liên tục bồi dưỡng, đào tạo nhân viên đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất.
  8.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó Đội Lái xe.
  8.2.1. Chức năng:
  Đội phó Đội Lái xe là người tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng Đội Lái xe trong tất cả các lĩnh vực được phân công, phụ trách và thay mặt giải quyết một số nhiệm vụ khi Đội trưởng vắng mặt.
  8.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý bộ phận lái xe trên mỏ khi Đội trưởng vắng mặt.
  - Trực tiếp sắp xếp các xe làm việc tại các vị trí theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trường, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất, Đội trưởng Đội Lái xe cho phù hợp với từng xe.
  - Quản lý các xe ô tô, thiết bị vật tư an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  - Trong khi máy móc, thiết bị khác đang vận hành có thể bố trí công nhân vệ sinh, bơm dầu mỡ những nơi có thể và cần thiết nhằm rút ngắn thời gian vệ sinh, bảo trì máy ở cuối ca.
  - Liên tục kiểm tra tình trạng hoạt động của từng xe, thiết bị mà Đội mình quản lý. Nếu xe có hư hỏng, đề xuất Đội trưởng làm ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để kịp thời sửa chữa. Trường hợp xe hỏng nặng phải báo trước với Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.
  - Tham mưu cho Đội trưởng để đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng Đội Lái xe.
  8.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên Lái xe.
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng xe ô tô và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc của mình.
  - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động trong việc thi công tại công trường, đảm bảo an toàn cho người và xe cộ.
  - Lái xe trên đường phải cẩn thận, cấm phóng nhanh vượt ẩu, khi lùi xe phải tránh đá to. Nếu đá rơi, vãi trên đường thì lái xe phải xuống nhặt.
  - Ghi chép nhật trình xe theo đúng quy định của Công ty. Nhật trình ghi chép phải đầy đủ thông tin, rõ ràng, sạch sẽ. Số liệu trong nhật trình của từng xe sẽ là căn cứ để xét khen thưởng hàng tháng cho nhân viên lái xe.
  - Tiến hành kiểm tra tình trạng của xe, nạp nhiên liệu, dầu mỡ phụ, vệ sinh xe, kéo kính, đóng hết cửa, khóa xe trước khi bàn giao cho người lái xe ca sau.
  - Không cho người khác lái hoặc mượn xe ô tô, thiết bị hay phụ tùng nếu không có lệnh của Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty.
  - Luôn kiểm tra ô tô nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.

  9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Lái máy
  9.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng Đội Lái máy
  9.1.1. Chức năng:
  Đội trưởng Đội Lái máy là người đứng đầu Đội Lái máy, có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm việc do Ban Giám đốc Công ty bố trí để thực hiện về công tác điều hành lái máy xúc, máy ủi trên công trường. 
  9.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý bộ phận lái máy xúc, máy ủi trên công trường.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công.
  - Chủ động sắp xếp các máy xúc, máy ủi làm việc tại các vị trí theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trường, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công cho phù hợp với từng máy.
  - Liên tục kiểm tra tình trạng hoạt động của từng máy xúc, máy ủi mà Đội mình quản lý. Nếu máy móc, thiết bị có hư hỏng, cần làm ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để kịp thời sửa chữa. Trường hợp máy hỏng nặng phải báo trước với Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.
  - Thường xuyên kiểm tra nhật trình hoạt động máy, cuối tuần tiến hành tổng hợp số liệu báo cáo trước Ban giám đốc trong cuộc họp giao ban.
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV; lập biên bản hiện trường khi phát hiện nhân viên vi phạm; liên tục bồi dưỡng, đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công trên Mỏ.
  9.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó Đội Lái máy.
  9.2.1. Chức năng:
  Đội phó Đội Lái máy là người tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng Đội Lái máy trong tất cả các lĩnh vực được phân công, phụ trách và thay mặt giải quyết một số nhiệm vụ khi Đội trưởng vắng mặt.
  9.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý bộ phận lái máy xúc, máy ủi trên công trường khi Đội trưởng vắng mặt
  - Trực tiếp điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công khi có sự chỉ đạo của Đội trưởng
  - Chủ động sắp xếp các máy xúc, máy ủi làm việc tại các vị trí theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trường, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công cho phù hợp với từng máy.
  - Cùng với Đội trưởng kiểm tra tình trạng hoạt động của từng máy xúc, máy ủi mà Đội mình quản lý. Nếu máy móc, thiết bị có hư hỏng, cần làm ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để kịp thời sửa chữa. Trường hợp máy hỏng nặng phải báo trước với Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.
  - Quản lý các xe ô tô, thiết bị vật tư an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  - Tham mưu cho Đội trưởng để đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng Đội Lái máy.
  9.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên Lái máy:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc vận hành máy xúc, máy ủi và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc của mình.
  - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động trong việc thi công tại công trường, đảm bảo an toàn cho người và máy móc.
  - Luôn kiểm tra máy xúc, máy ủi trước và sau khi làm việc nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng. Trường hợp máy hỏng nặng phải báo trước với Đội trưởng để có biện pháp xử lý kịp thời.
  - Cuối ca làm việc tiến hành nạp nhiên liệu, vệ sinh máy móc, bơm mỡ, kéo kính, đóng hết cửa, khóa máy trước khi bàn giao cho người ca sau.
  - Ghi chép nhật trình máy theo đúng quy định của Công ty. Nhật trình ghi chép phải đầy đủ thông tin, rõ ràng, sạch sẽ. Số liệu trong nhật trình của từng máy sẽ là căn cứ để xét khen thưởng hàng tháng cho nhân viên.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.

  10. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Nghiền Sàng.
  10.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng Đội Nghiền Sàng.
  10.1.1. Chức năng:
  Đội trưởng Đội Nghiền sàng là người đứng đầu Đội Nghiền sàng, có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm làm việc do Ban Giám đốc Công ty bố trí để thực hiện về công tác nghiền, sàng trên công trường. 
  10.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác nghiền, sàng trên công trường.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công.
  - Liên tục kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của từng trạm nghiền, sàng mà Đội mình quản lý. Nếu máy móc, thiết bị có hư hỏng, cần làm ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để sửa chữa kịp thời. Trường hợp máy hỏng nặng phải báo trước với Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý.
  - Thường xuyên kiểm tra nhật trình hoạt động máy, cuối tuần tiến hành tổng hợp số liệu báo cáo trước Ban giám đốc trong cuộc họp giao ban.
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV; lập biên bản hiện trường khi phát hiện nhân viên vi phạm; liên tục bồi dưỡng, đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất.
  10.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Phó Đội Nghiền Sàng.
  10.2.1. Chức năng:
  Đội phó Đội Nghiền sàng là người tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng Đội Nghiền sàng trong tất cả các lĩnh vực được phân công, phụ trách và thay mặt giải quyết một số nhiệm vụ khi Đội trưởng vắng mặt.
  10.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác nghiền, sàng trên công trường khi Đội trưởng vắng mặt.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình khi tham gia sản xuất, thi công.
  - Liên tục kiểm tra tình trạng hoạt động của từng trạm nghiền, sàng mà Đội mình quản lý. Nếu máy móc, thiết bị có hư hỏng, báo cáo với Đội trưởng, đề xuất ngay yêu cầu vật tư, yêu cầu sửa chữa để sửa chữa kịp thời. Trường hợp máy hỏng nặng phải báo trước với Ban Giám đốc Công ty để có biện pháp xử lý.
  - Quản lý các trạm nghiền, sàng vận hành an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
  - Tham mưu cho Đội trưởng để đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Thực hiện những việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng Đội Nghiền Sàng.
  10.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên nghiền sàng:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc vận hành trạm nghiền, sàng theo từng ca mà mình phụ trách.
   - Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của Công ty.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động trong khi thi công tại công trường, đảm bảo an toàn cho người và máy móc.
  - Thường xuyên đi tuần kiểm tra và nếu gặp sự cố phải báo cáo ngay cho Đội trưởng, Ban chỉ huy Công trường.
  - Tiến hành kiểm tra toàn bộ các chi tiết của dây chuyền, tổng vệ sinh trước khi bàn giao cho ca sau.
  - Giao ca sống cho ca sau (tức là giao ca khi máy móc còn hoạt động) khi có yêu cầu.
  - Ghi chép nhật trình hoạt động máy nghiền, sàng theo đúng quy định của Công ty. Nhật trình ghi chép phải đầy đủ thông tin, rõ ràng, sạch sẽ. Số liệu trong nhật trình của từng máy sẽ là căn cứ để xét khen thưởng hàng tháng cho nhân viên.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Đội trưởng/Đội Phó phụ trách.

  11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Xưởng Sửa chữa
  11.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ Sửa chữa:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác sửa chữa máy móc, thiết bị trên công trường.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình đi làm đúng giờ, đúng vị trí.
  - Kiểm tra đến từng chi tiết việc hỏng hóc của từng thiết bị, tham mưu cho Ban Chỉ huy cách sửa chữa tối ưu, tiết kiệm mà hiệu quả.
  - Làm các yêu cầu vật tư đúng chủng loại, mã số hàng (nếu có). Trường hợp không xác định được loại hàng hóa thì gửi cả mẫu vật tư cần mua.
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV, liên tục bồi dưỡng, đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công trên Mỏ.
  11.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ Cơ khí:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác cơ khí trên công trường.
  - Điều động công nhân dưới quyền quản lý của mình đi làm đúng giờ, đúng vị trí.
  - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất.
  - Hướng dẫn nhân viên các kỹ thuật về tiện, hàn, xì, gia công các thiết bị.
  - Làm các yêu cầu vật tư đúng chủng loại, mã số hàng (nếu có). Trường hợp không xác định được loại hàng hóa thì gửi cả mẫu vật tư cần mua.  
  - Nắm vững các nội quy, quy định của Mỏ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định đó.
  - Quản lý, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy định của CNV, liên tục bồi dưỡng, đào tạo công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất; đề xuất Ban Giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật.
  - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận, Đội, Tổ sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công trên Mỏ.
  11.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhân viên sửa chữa và cơ khí:
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc mà mình được phân công và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc của mình.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ đúng các nội quy lao động của Công ty, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, công tác phòng chống chống cháy nổ trong công trường.
  - Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động công việc của Đội trưởng, Bộ phận trực chỉ huy sản xuất thi công, Ban Giám đốc Công ty.
  - Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các công việc được giao với cấp trên.
  - Thực hiện công tác sửa chữa theo từng máy, thiết bị.
  - Báo cáo kịp thời mọi sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện công việc cho Tổ trưởng, để có biện pháp xử lý thích hợp.
  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, Bộ phận Trực Chỉ huy sản xuất, Tổ trưởng phụ trách

  12. Mối quan hệ giữa các Bộ phận, Đội thi công và chế độ hội họp, báo cáo.
  12.1. Mối quan hệ giữa các Bộ phận, Đội sản xuất thi công.
  - Các Bộ phận, Đội thi công phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cùng nhau hợp tác để thực hiện mục tiêu chung.
  - Trong trường hợp chưa có sự thống nhất trong việc phối hợp thì quyết định của Giám đốc Công ty là ý kiến cuối cùng.
  12.2. Chế độ hội họp, báo cáo.
  - Các Bộ phận, các Đội sản xuất thi công có trách nhiệm tổng hợp số liệu, chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tuần. Trưởng/Phó các Bộ phận, Đội sản xuất thi công chỉ được phép vắng mặt trong những trường hợp đặc biệt và phải báo cáo trước cho Giám đốc Công ty biết.
  - Hàng tuần, hàng tháng, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/Phó các Bộ phận, Đội sản xuất thi công họp giao ban để thông tin, phổ biến công tác, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mặt quản lý, chấn chỉnh, khắc phục rút kinh nghiệm trong công tác.
  - Giám đốc Công ty tổ chức cuộc họp sơ kết hàng quý toàn Công ty để đánh giá toàn bộ hoạt động điều hành của Giám đốc và bộ máy giúp việc.
  - Ngoài các cuộc họp thường kỳ, Giám đốc có quyền yêu cầu Bộ phận Tổ chức triệu tập họp bất thường khi nào thấy cần thiết.
  - Bộ phận Tổ chức có trách nhiệm thông báo triệu tập cuộc họp, họp đúng thành phần; tổ chức ghi biên bản trong các lần họp giao ban và ra thông báo những nội dung cần thiết trong kết luận của Giám đốc, Phó Giám đốc để các Bộ phận, các Đội trong Công ty thực hiện.
  D. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  1. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy định.
  - Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của Quy định này thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
  - Mọi ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định này đều phải được gửi bằng văn bản đến Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị xem xét.
  - Khi có những thay đổi của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc sửa đổi cho phù hợp.
  2. Tổ chức thực hiện
  Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức cho toàn thể CBCNV trong Công ty học tập để nắm rõ các nội dung và thực hiện nghiêm chỉnh Nội dung Quy định này.
  Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

   
  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  6
  Tổng truy cập: :
  1113617
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com