• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban thu hồi công nợ
  TỔNG CÔNG TY CPXD
  ĐẠI PHÚC

  Số: 19/QĐ/ĐP-TC/2016
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
   CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPXD ĐẠI PHÚC
  (V/v: Thành lập Ban Thu hồi công nợ)
   
  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPXD ĐẠI PHÚC
   
  - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty CPXD Đại Phúc;
  - Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Tổng Công ty;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc thu hồi công nợ của Tổng Công ty.
   
  QUYẾT ĐỊNH
   
  Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Thu hồi công nợ gồm các thành viên sau:
  1.Ông Dương Ngọc Thanh - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo thu hồi công nợ
  2. Bà Phạm Thanh Tân – TP. Kế toán Tổng Công ty - Phó Ban chỉ đạo thu hồi công nợ
  3. Bà Đặng Thị Ngọc Bích – PP. Kế toán Tổng Công ty - Phó Ban chỉ đạo thu hồi công nợ
  Điều 2: Thành lập 03 Tổ thu hồi công nợ gồm có:
  * Tổ thu hồi công nợ số 01 – Văn phòng Tổng Công ty gồm có các thành viên sau:
  1. Bà Ngụy Lan Anh – Kế toán thu nợ Tổng Công ty - Tổ trưởng Tổ thu hồi công nợ
  2. Bà Dương Thị Hương – Kế toán Tổng Công ty– Thành viên
  3. Bà Trần Thị Phương Thảo – TP. TC – HC Tổng Công ty – Thành viên
  4. Ông Phạm Giang Tuyến – TP. Kỹ thuật Vật tư Tổng Công ty – Thành viên
  5. Ông Nguyễn Văn Tình – Cán bộ Vật tư Tổng Công ty – Thành viên
  * Tổ thu hồi công nợ số 02 – Công trường Cơn Tria – Hà Tĩnh gồm các thành viên sau:
  1. Ông Đỗ Hồng Phú - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh - Tổ trưởng Tổ thu hồi công nợ
  2. Ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh – Tổ phó Tổ thu hồi công nợ
  3. Bà Lê Thị Oanh – PP. Kế toán Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh – Thành viên
  4. Bà Lê Thanh Huyền – Kế toán công nợ Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh – Thành viên
  5. Bà Trần Thị Loan – TP.TC-HC Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh – Thành viên
  6. Bà Vũ Thị Loan – Phiên dịch kiêm trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên
  7. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phiên dịch viên – Thành viên
   * Tổ thu hồi công nợ số 3 – Công trường Lèn Hung – Quảng Bình gồm các thành viên:
  1. Ông Đinh Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty CPXD Đại Phúc Quảng Bình – Tổ trưởng Tổ thu hồi công nợ
  2. Bà Nguyễn Thị Hoài Giang – Kế toán thanh toán – Thành viên
  3.Ông Trần Ngọc Hương – Kế toán vật tư – Thành viên
  Điều 3: Ban chỉ đạo và các Tổ thu hồi công nợ trên đây thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành.
  Điều 4: Các ông Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, các Công ty thành viên và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  Đính kèm dưới đây là Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban thu hồi công nợ


  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤHOẠT ĐỘNG
  CỦA BAN THU HỒI CÔNG NỢ

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-TC/2016 ngày 10  tháng 12 năm 2016 của
  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc)
   
  1.     Chức năng của Ban thu hồi công nợ
  Ban thu hồi công nợ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phúc (sau đây gọi tắt là Ban thu hồi công nợ ) có chức năng tham mưu, kiểm soát, giúp việc cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý và phân loại công nợ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thu hồi công nợ một cách có hiệu quả.
  2.     Cơ cấu tổ chức của Ban thu hồi công nợ.
  Để thực hiện đúng các chức năng trên thì cơ cấu tổ chức của Ban thu hồi công nợ Tổng Công ty được cơ cấu như sau:
  -         Ban chỉ đạo thu hồi công nợ
  -         03 Tổ thu hồi công nợ gồm có:
  + Tổ thu hồi công nợ số 01 – Văn phòng Tổng Công ty
  + Tổ thu hồi công nợ số 02 – Công trường Cơn Tria – Hà Tĩnh
  + Tổ thu hồi công nợ số 03 – Công trường Lèn Hung – Quảng Bình
  3.     Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thu hồi công nợ (Ban chỉ đạo)
  3.1.         Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
  -         Xây dựng kế hoạch và đưa ra các phương án, giải pháp thu hồi công nợ đạt hiệu quả
  -         Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tổ thu hồi công nợ trong việc thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ
  -         Định kỳ 10 ngày hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả đã đạt được.
  3.2.         Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo
  Trưởng Ban  chỉ đạo là người phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Ban thu hồi công nợ theo nhiệm vụ đã được quy định
  3.3.         Trách nhiệm của Phó Ban chỉ đạo
  -         Giúp Trưởng Ban xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ đã thống nhất.
  -         Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ của các Tổ thu hồi công nợ
  -         Trực tiếp thực hiện một số công tác thu hồi công nợ của một số khách nợ cần thiết
  4.        Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Tổ thu hồi công nợ.
  4.1.         Nhiệm vụ của Tổ thu hồi công nợ
  -         Tổ chức triển khai  kế hoạch thu hồi công nợ đã được thống nhất chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ
  -         Phân công cho các thành viên trong Tổ thực hiện việc thu hồi nợ một cách hợp lý và hiệu quả
  -         Báo cáo thường xuyên và kịp thời cho Ban Chỉ đạo
  4.2.         Trách nhiệm của Tổ trưởng/Tổ phó Tổ thu hồi công nợ
  -         Chịu trách nhiệm phân công cụ thể việc thu hồi công nợ cho các thành viên trong Tổ theo kế hoạch đã đề ra.
  -         Đôn đốc, kiểm tra các thành viên thực hiện việc thu hồi công nợ.
  -         Cập nhật thường xuyên thông tin  của các khách nợ để theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ; báo cáo Ban chỉ đạo để kịp thời thực hiện.
  -         Bố trí, sắp xếp cho các thành viên phương tiện hợp lý, phù hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao
  4.3.         Trách nhiệm của các Thành viên thuộc Ban thu hồi công nợ
  -         Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng (theo bảng phân công chi tiết đối tượng khách nợ của Tổ)
  -         Tham gia trực tiếp thu hồi công nợ với từng đối tượng khách nợ
  -         Phản ánh thường xuyên, kịp thời thông tin về việc thanh toán công nợ của khách nợ cho Tổ trưởng.
  -         Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổ trưởng
  -         Sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ của các thành viên khác trong Tổ khi được phân công.
  -         Tham gia đề xuất các ý kiến, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ
  5.        Nhiệm vụ cụ thể của Tổ thu hồi công nợ
  5.1.         Lập kế hoạch thu hồi công nợ một cách sát thực
  5.2.         Phân chia từng đối tượng khách nợ cho từng thành viên quản lý và tổ chức thu hồi công nợ.
  5.3.         Phân tích diễn biến đòi nợ và khả năng chi trả nợ của từng đối tượng khách nợ.
  5.4.         Mở sổ nhật ký thu hồi công nợ để ghi chép diễn biến đòi nợ một cách đầy đủ và trung thực
  5.5.         Báo cáo công tác thu hồi công nợ hàng ngày, hàng tuần.
  6.        Biện pháp và cách thức thu hồi công nợ
  6.1.         Rà soát, gửi công văn đòi nợ đến từng khách hàng trong đó nêu rõ thời gian nợ và tính lãi nợ quá hạn theo lãi suất của ngân hàng. Yêu cầu khách hàng phải có phản hồi về việc trả nợ. Khi khách hàng cố tình không trả lời thì có thể gửi văn bản nhiều lần
  6.2.         Thường xuyên điện thoại, gửi thư điện tử, gửi tin nhắn nhắc nhở khách hàng trả nợ (kết hợp đòi nợ song song với mục 6.1)
  6.3.         Tập trung bám sát khách hàng, đến tận nơi làm việc hoặc đến nhà riêng (nếu không gặp được ở nơi làm việc ) của người có thẩm quyền giải quyết việc trả nợ để làm việc. Nếu  khách hàng chưa giải quyết thì phải đến gặp nhiều lần, yêu cầu khách hàng phải cam kết trả nợ, thời hạn thanh toán cụ thể
  6.4.         Một số cách thức và biện pháp khác tùy theo đặc điểm, diễn biến, tình hình thu hồi công nợ của đối tác.  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  2
  Tổng truy cập: :
  1106252
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com